Chân Nhân

Dịch vụ rà soát sổ sách

Dịch vụ rà soát sổ sách

Rà soát sổ sách là dịch vụ mới mà Chân Nhân đang tập trung đầu tư và phát triển về nguồn lực và chất lượng. Dịch vụ rà soát sổ sách nhằm hướng đến mục tiêu báo cáo đầy đủ và kịp thời cho Ban Giám đốc của Quý doanh nghiệp những sai xót trọng yếu có thể xảy ra, ảnh hưởng đến số thuế phải nộp của Doanh nghiệp.

 Dịch vụ rà soát sổ sách bao gồm các công việc chính sau:

  • Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán thuế đã có sẵn.
  • Phân tích chi tiết các số liệu của doanh nghiệp.
  • Liệt kê và tư vấn điều chỉnh các sai sót trọng yếu (nếu có) trong các báo cáo, sổ sách kế toán.
  • Phân tích số liệu dưới nhiều góc độ: Thuế, kế toán, vay ngân hàng, đấu thầu.